Drenażowa POŚ MicroSeptic

 

W zależności od liczby użytkowników, firma Roth Polska oferuje 2 typoszeregi przydomowej oczyszczalni ścieków

MicroSeptic z drenażem:

- dla 4-ech mieszkańców na bazie osadnika gnilnego Roth MicroSeptic 2000 l

- dla 6-ciu mieszkańców na bazie osadnika gnilnego Roth MicroSeptic 3000 l 

Zbiorniki technologiczne

Zbiorniki oczyszczalni mają kształt prostopadłościanów i wykonane są metodą koekstruzji z polietylenu PEHD. W ścianach

bocznych i w dnie znajdują się przetłoczenia zwiększające wytrzymałość zbiorników przy posadowieniu w wykopie.

Uwaga: Zestaw oczyszczalni do 6-ciu mieszkańców należy uzupełnić o systemowy pakiet płyt styropianowych.

Natomiast, gdy zajdzie konieczność głębszego posadowienia osadnika gnilnego zestawu dla 4-ech i 6-ciu mieszkańców, należy zakupić 2 sztuki studzienek kontrolnych DN 300 z asortymentu uzupełniającego. 

Celem osłony studzienek kontrolnych przed dostępem, należy wykorzystać dekle zamontowane na zbiorniku.

      

We wszystkich dwóch wielkościach oczyszczalni, zbiorniki technologiczne pełnią rolę osadnika gnilnego, w którym następują

zarówno procesy oczyszczania mechanicznego (sedymentacja i flotacja), jak i biologicznego (denitryfikacja).

Osadnik gnilny jest również zabezpieczony przed wypłynięciem grubszych frakcji ścieków do drugiego etapu oczyszczania

(drenażu rozsączającego). Rolę zabezpieczenia stanowi w tym przypadku kosz filtracyjny w postaci płaszczyzn z tworzywa

PE, który należy regularnie płukać pod bieżącą wodą.

Wstępnie podczyszczone ścieki bytowo-gospodarcze przepływają ze zbiornika gnilnego do polietylenowej studzienki

rozdzielczej.

Element rozdzielczy ma za zadanie równomiernie rozprowadzić podczyszczone w zbiorniku ścieki do poszczególnych nitek

drenażu rozsączającego, jako końcowego procesu oczyszczania (tlenowa obróbka ścieków).

 

 

Drenaż

Drenaż rozsączający stanowi układ naciętych rur z tworzywa sztucznego o średnicy 110 mm x 2,2 w rozstawach minimum

1,5 m. Poprzez otwory w rurach, ścieki powoli przesączają się do gruntu. Rury należy ułożyć w wykopach o szerokości 50-80 cm

na głębokości 40-50 cm w warstwie żwiru o granulacji około 4 cm i przykryć geowłókniną przepuszczającą powietrze i wodę.

Rolą geowłókniny jest zabezpieczenie rur i podsypki żwirowej przed ziemią służącą do zasypania wykopu. Końce ciągów

drenażowych są zakończone kominkami wentylacyjnymi, wyprowadzonymi na wysokość ok. 0,5 m nad powierzchnię terenu.

Ilość rur drenażu rozsączającego w oferowanych zestawach oczyszczalni Roth została dobrana proporcjonalnie do ilości

ścieków i przepuszczalności gruntu (grunt przepuszczalny).

 

Oczyszczalnie dostępne do wyczerpania stanów magazynowych.

Producent zastrzega możliwość zmian technicznych.