Czynności poprzedzające budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

DRUK ZGŁOSZENIA Micro-Step Twinbloc

Podstawa prawna zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami); 

„Budowa indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków, o przepustowości do 7,5m3/dobę, nie wymaga pozwolenia na budowę.”

„Zgłoszenie budowlane polega na podaniu informacji właściwemu organowi (starostwo powiatowe) faktu budowy i zgłoszenia eksploatacji do swojej gminy”. 

Należy przy tym sprawdzić, czy nie ma przeciwwskazań do budowy oczyszczalni, tzn. czy plany nie przewidują w najbliższym czasie budowy kanalizacji.

TRYB ZGŁOSZENIA:

 

 • Starostwo Powiatowe Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami należy wybrać mapkę sytuacyjno-wysokościową. 
 • Techniczne nakreślenie koncepcji programowo przestrzennej:
mapka sytuacyjno-wysokościowa

 

 LEGENDA:

 

1. Budynek mieszkalny
2. Rura doprowadzająca ścieki DN 150
3. Oczyszczalnia ścieków
4. Rura odprowadzająca oczyszczone ścieki do odbiornika (studni chłonnej)
5. Studnia chłonna
6. Rura rozsączająca
7. Studnia wiercona

 

 

 • W przypadku odprowadzenia oczyszczonej wody do płynącego cieku wodnego dodatkowo należy nakreślić rurę odprowadzającą oczyszczone ścieki do odbiornika.
 • W przypadku obecności na działce studni wody pitnej dodatkowo należy zakreślić zakres min. 30 m strefy oddziaływania od przewodu rozsączającego do istniejących studni wody pitnej.
 • Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego - pobrać druk oświadczenia o prawie własności do działki, na której ma być zbudowana oczyszczalnia lub kopię wypisu z rejestru gruntów (w tym celu potrzebne będą numery działek z ksiąg ieczystych).
 • Starostwo Powiatowe Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - złożyć wniosek o dokonanie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 • Wypełnić formularz zgłoszenia Roth budowy oczyszczalni ścieków.
 • Dołączyć projekt budowlany z uwzględnieniem opisu postępowania z oczyszczonymi ściekami, test perkolacyjny określający stopień przepuszczalności gruntu oraz folder oczyszczalni.
 • Dołączyć świadectwa jakości (certyfikaty) – deklaracja zgodności z normą EN 12566-3, atest higieniczny.
 • Jeśli zrzut oczyszczonych ścieków przewidywany jest poza granicę działki, do Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego należy złożyć operat wodno-prawny wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodno-prawnego.
 • Kompletne dokumenty złożyć w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego, który ma 30 dni na wyrażenie sprzeciwu. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza zgodę na budowę oczyszczalni.
 • Do budowy należy przystąpić w okresie do 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia.

 

ODLEGŁOŚCI POSADOWIENIA OCZYSZCZALNI (na przykładzie Micro-Step Twinbloc)

przykład ODLEGŁOŚCI POSADOWIENIA OCZYSZCZALNI 

* BEZPOŚREDNIE POSADOWIENIE OCZYSZCZALNI PRZY DOMU (ale max 20-25 m od skrzynki sterowniczej) 
*Oczyszczalnia podłączona do domowego systemu odpowietrzenia - Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej (odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków) o przekroju co najmniej 11 cm powinny być szczelne i wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed zakłóceniem ciągu, co najmniej 0,6 m powyżej krawędzi kalenicy dachu