Podstawa prawna zgłoszenia POŚ

 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami); 

„Budowa indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków, o przepustowości do 7,5m3/dobę, nie wymaga pozwolenia na budowę.”

„Zgłoszenie budowlane polega na podaniu informacji właściwemu organowi (starostwo powiatowe) faktu budowy i zgłoszenia eksploatacji do swojej gminy”. 

Należy przy tym sprawdzić, czy nie ma przeciwwskazań do budowy oczyszczalni, tzn. czy plany nie przewidują w najbliższym czasie budowy kanalizacji.